چه مناطقی از ایران برای توسعه کشت زیتون مناسب است

ژوئن 23, 2018
اقلیم و خاک مناسب برای زیتون

اقلیم و خاک مناسب برای زیتون

  منطقه بومی و مسلم آن در سوریه و قسمت‌های ساحلی آسیای میانه، فراوانی آن در یونان و مجمع الجزایر آن است. کنایات فراوانی که توسط شعرای قدیمی در مورد آن بکار رفته نشان می‌دهد که زیتون بومی این نواحی بوده‌است اما در نواحی دور […]
ژوئن 24, 2018

بررسی سازگاری دوازده رقم زیتون جهت جنگلکاری به صورت دیم در مناطق کم بازده استان بوشهر

مقاله کشاورزی نوع مقاله: علمی- پژوهشی رشیدی* 1؛ حسین سردابی2 1کارشناس ارشد و نویسنده مسئول، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر 2دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران   اصل مقاله بررسی سازگاری دوازده رقم زیتون […]