مضرات گل گاوزبان برای کودکان

جولای 21, 2018
گاو زبان

گاو زبان

گیاهی چندساله و بوته ای با برگهایی نیزه ای شکل، سبز رنگ و کرکدار. گلها در گل آذینهای سنبله به ارتفاع 20 تا 30 سانتیمتر دیده می شوند و رزت هستند. گلها معمولا به رنگ قرمز بوده که در بهار […]