مضرات شاه اسپرم.

جولای 18, 2018
شاه اسپرم

شاه اسپرم

خصوصیات گیاهشناسی: گیاه “شاه اسپرم” گیاهی علفی، پایا و دارای ساقه ای راست با شیاره های طولی مشخص که بر اثر پدیده آمدن جوانه ها بر روی ریزوم خزنده گیاه، پیوسته پایه های متعددی از آن در محل رویش به […]