مضرات سداب

سپتامبر 4, 2018
روش کشت سداب

روش کشت سداب

روش کشت سداب روش کشت سداب ،از 1500سال پیش، مردم برخی از کشورها خواص دارویی سداب را می شناخته و از آن برای درمان بیماری ها استفاده می کرده اند. پیکر رویش و برگ های این گیاه خاصیت دارویی دارند. […]