مصرف کود حیوانی

آگوست 26, 2018
نحوه مصرف کودهای حیوانی به خاک

نحوه مصرف کودهای حیوانی

نحوه مصرف کودهای حیوانی در این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد. کودها را باید درمزرعه بشکل یکنواخت پخش نموده سپس با شخم زیر خاک برد. در یک هکتار بمیزان 10 تن کود حیوانی سوخته مصرف میگردد .انجام این عمل […]