مشخصات کمباین جاندیر 1055

آگوست 26, 2018
کوبنده های APS در کمباین

کوبنده های APS در کمباین

کوبنده های APS در کمباین کوبنده های APS در کمباین ،عامل موثر دیگر در جداسازی موفق دانه نیروی گریز از مرکزی است که بر دانه وارد میشود. در کوبنده هایی که قطر آنها کمتر است، نیروی گریز از مرکز بیشتر […]