محیط کشت زیتون

ژوئن 24, 2018

بررسی سازگاری دوازده رقم زیتون جهت جنگلکاری به صورت دیم در مناطق کم بازده استان بوشهر

مقاله کشاورزی نوع مقاله: علمی- پژوهشی رشیدی* 1؛ حسین سردابی2 1کارشناس ارشد و نویسنده مسئول، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر 2دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران   اصل مقاله بررسی سازگاری دوازده رقم زیتون […]