محل رویش رازیانه

سپتامبر 4, 2018
روش کشت رازیانه

روش کشت رازیانه

روش کشت رازیانه روش کشت رازیانه ،رازیانه گیاهی است چند ساله و علفی که ساقه آن به ارتفاع 5/1 تا 2 متر می رسد. ساقه تو خالی و در محل گره ها دارای بافت چوب پنبه ای سفید رنگ است. […]