متناسب بودن تراکتور و وسایل ضمیمه

آگوست 25, 2018
متناسب بودن تراکتور و وسایل ضمیمه

متناسب بودن تراکتور و وسایل ضمیمه

متناسب بودن تراکتور و وسایل ضمیمه متناسب بودن تراکتور و وسایل ضمیمه ،هنگامی که بخواهیم یک وسیله کشاورزی را با تراکتوری به کار اندازیم، سه عامل مهم را بایستی در نظر بگیریم:  تراکتور نبایستی در حالت بیش باری باشد وگرنه […]