ماهی های گرمابی کدامند

اکتبر 16, 2018
پرورش ماهیان سردابی

پرورش ماهیان سردابی

پرورش ماهیان سردابی ،کمبود منابع آبی در کشور ما و نیاز مردم به مواد پروتئینی سالم باعث شده است. تا بهره برداری دو یا چند منظوره از منابع آب همواره مورد توجه قرار گیرد که پرورش ماهی یکی از آنها […]