مارک روغن زیتون اصل

ژوئن 23, 2018
روش تشخیص روغن زیتون اصل

روش تشخیص روغن زیتون اصل

برای انتخاب روغن زیتون مرغوب، بهتر است اول آن را ببویید. روغن زیتون خوب باید بوی زیتون یا سبزی یا سیب بدهد که مربوط به نوع زیتون یا زمان برداشت آن است. اگر بوی فلزی احساس کردید، بدانید که روغن، […]