لیست قیمت ادوات کشاورزی

آگوست 25, 2018
دیسکهای سبک (تاندوم و افست)

دیسکهای سبک (تاندوم و افست)

دیسکهای سبک (تاندوم و افست) دیسکهای سبک (تاندوم و افست) ،موارد کاربرد: به عنوان ادوات خاک ورزی ثانویه برای شکستن کلوخهای ناشی از شخم و از بین بردن علفهای هرز و آماده سازی بستر بذر در خاکهای سبک  مخلوط کردن […]