لنگش در گوسفندان

جولای 3, 2018
رفتار گروهی چرا در گوسفندان

رفتار گروهی چرا در گوسفندان

گوسفندان به طور ذاتی تمایل به چرای گروهی دارند. گروه چرایی که گوسفندان تشکیل می دهند به میزان پوشش گیاهی چراگاه بستگی دارد. هر چه پوشش گیاهی یک منطقه غنی تر و بیشتر باشد گروه چرا بزرگتر و هر چه میزان گیاهان […]
جولای 2, 2018
بهداشت گوسفندان

بهداشت گوسفندان

ار موارد مهم در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌هاى پرورش گوسفندان و  بهداشت گوسفندان، جلوگیرى از  بیمارى‌هاى واگیردار گوسفندان میباشد. بیمارى‌ها و انگل‌ها باعث خسارات جبران ناپذیری در پرورش گوسفندان میگردد و هزینه های زیادی را به دامدار […]