لانه زنبورعسل در جدول

جولای 10, 2018
نر کشی زنبورها

نر کشی زنبورها

*  زنبور نر از تخم های بارور نشده به وجود می آید. * ملکه و کارگر از تخم های بارور شده به وجود می آیند. * زنبور ملکه و کارگر می توانند تخم نر بگذارند. * تنها ملکه می تواند […]