رفتار با زنبورها

جولای 10, 2018
رفتار با زنبورها

رفتار با زنبورها

طرز کار کردن و رفتار ما برای زنبورها مهم است، هیچگاه درب کندو را بدون دود دادن باز نکنید و هیچ وقت بیش از حد لازم به داخل آن دود ندهید. دود دادن زیاد باعث گیجی و عصبانی شدن زنبورها […]