رفتارشناسی گوسفندان

جولای 3, 2018
رفتار گروهی چرا در گوسفندان

رفتار گروهی چرا در گوسفندان

گوسفندان به طور ذاتی تمایل به چرای گروهی دارند. گروه چرایی که گوسفندان تشکیل می دهند به میزان پوشش گیاهی چراگاه بستگی دارد. هر چه پوشش گیاهی یک منطقه غنی تر و بیشتر باشد گروه چرا بزرگتر و هر چه میزان گیاهان […]