خرمندی

جولای 14, 2018
خرمندی

خرمندی

حدود 475 گونه از جنس Diospyros وجود دارد كه به صورت درخت و درختچه، همیشه سبز و یا خزان پذیر هستند. گونه D.lotus  (خرمندی) به صورت خودرو و فراوان در جنگل های شمال ایران می روید. به دلیل فرم تاج […]