حشره کش

ژوئن 26, 2018
ضدعفونی سالن پرورش غاز

ضدعفونی سالن پرورش غاز

پیشگیری بهتر از درمان، قبل از ورود جوجه ها به سالن ضدعفونی سالن پرورش غاز حتما انجام شود. اثر مواد ضدعفونی سالن پرورش غاز با وجود ضایعات و مواد عالی از بین می رود. ضدعفونی سالن پرورش و غاز در […]