تولید و نوآوری -شیلات و آبزی پروری

تولید و نوآوری -شیلات و آبزی پروری

اکتبر 16, 2018

تولید آبزیان

آخرین آمارها و گزارشهای تحلیلی منتشر شده فائو در سال 2016، نشان می‌دهد تولید آبزیان از دو منبع «صید» و «آبزی‌پروری» تأمین می‌شود. که در هفت دهه اخیر به‌صورت مستمر افزایش داشته. و از حدود 20 میلیون تن در اوایل […]
اکتبر 16, 2018
پرورش ماهیان گرمابی

پرورش ماهیان گرمابی

پرورش ماهیان گرمابی علاوه بر مسائل اقتصادی در هزینه های سرمایه گذاری و تولید، از نظر بیولوژیکی نیز دارای مزایایی به شرح زیر می باشد: وزن مخصوص بدن ماهی، نزدیک به وزن مخصوص آبی است که در آن زندگی می […]
اکتبر 16, 2018
پرورش ماهیان سردابی

پرورش ماهیان سردابی

پرورش ماهیان سردابی ،کمبود منابع آبی در کشور ما و نیاز مردم به مواد پروتئینی سالم باعث شده است. تا بهره برداری دو یا چند منظوره از منابع آب همواره مورد توجه قرار گیرد که پرورش ماهی یکی از آنها […]
اکتبر 16, 2018
روند تولید آبزیان

روند تولید آبزیان

روند تولید آبزیان ،یکی از بزرگترین نگرانی های جهان، سیر کردن بیش از ۹ میلیارد انسان در سال ۲۰۵۰ در شرایطی است که تغییرات آب و هوایی اثرات ویرانگری بر محیط زیست گذاشته است، این در حالی است که جامعه […]