اقتصاد و تجارت -زراعت

اقتصاد و تجارت -زراعت

جولای 18, 2018
زنجبيل

زنجبيل

زنجبيل زنجبيل  خوراکی در واقع ریزوم گیاه Zingiber officinaleاست که در آشپزی و پزشکی مصرف دارد. این گیاه بومی چین بوده و از طریق هند به اروپا و سپس آمریکا راه پیدا کرد. امروزه هند با تولید بیش از 30%، […]