چگونگی ارزیابی سلامت و وزن گوسفند زنده با توجه به شکل مهره های کمر