اهمیت ضدعفونی کردن محل پرورش گوسفند و شیوه های مختلف ضدعفونی