از رغبتِ کمِ تولیدکنندگان طیور به”غاز” تا پرورش بسیار آسان‌ و به‌صرفه‌